Dia da Mispa: www.youtube.com/watch?v=1EDmsL-K70c

Ricardo - Colombia: https://www.youtube.com/watch?v=SQ92f3d869Q

Vera Rissato - Angola: https://www.youtube.com/watch?v=48bnoTACAYg

Samuel e Rafaella - Sertão: https://www.youtube.com/watch?v=5I_9JNPZ1Oo&t=8s

Esdra - Indígenas: https://www.youtube.com/watch?v=aDDMWJTSX_U

Reginaldo - Espanha: https://www.youtube.com/watch?v=XbWlndaGkRE